ПСИХОЛОГИЈА УЧЕЊА И МОТИВАЦИЈЕ
Наставник: Мр Славица Павличевић (докторанд)
Статус предмета: изборни, Број ЕСПБ: 5, Шифра предмета:120510 SP
Циљ предмета:
Продубљивање знања о комплексном и континуираном процесу учења као и условима у физичкој и социјалној средини који су неопходни за успешно учење и мотивацију за учење на припремном предшколском узрасту. Оспособљавање студената за примену савремених принципа активног, интерактивног и кооперативног учења. Овладавање вештинама подстицања детета, мотивисања на учење, сазнавање и истраживање.
Исход предмета:
Оспособљеност студената за разумевање, примену и евалуацију различитих облика и принципа учења који подразумевају самосталност, иницијативу и доношења одлука од стране деце. Стручне компетенције специјалиста за креирање подстицајне средине за учење која пружа деци могућност креативног решавања проблема, развој психо-физичких потенцијала, конструктивно решавање проблема и сл.